கடலை மிட்டாய் என்பது மிகவும் ஆரோக்கியமான ஒரு தமிழக தின்பண்டம். கடலை மிட்டாய் உடைத்து வறுத்த வேர்க்கடலை, மண்டை வெல்லம் அல்லது பனங்கருப்பட்டி கொண்டு செய்யப்படும் ஒரு தித்திக்கும் இனிப்புச் சுவையுடைய ஒரு தின்பண்டம் ஆகும். இந்த இனிப்பானது, வட இந்தியப் பகுதிகளில் சிக்கி என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது.

அது மட்டுமல்லாமல் இந்த கடலை மிட்டாய் வெவ்வேறு மாறுதல்களுடன் செய்யப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக இதைப்போன்ற தின்பண்டம் தென் அமெரிக்க நாடுகளிலும் உண்ணப்படுகின்றன…

South India is not only famous for its rich and diverse cultural heritage but also for offering an unforgettable experience with its lovely cuisine and assortment of snacks. Here are a few famous South Indian snacks that you must try at least once!

1. Murukku

Murukku is a crunchy and…

It’s hard to imagine festivals without our traditional sweets. But, it’s not just those special occasions when we crave for them. South Indian sweets, with their exquisite taste and irresistible flavour, are treats that you want to enjoy anytime.

While some South Indian sweets such as Kesari and Mysore Pak…

Snackative

Snackative is a ecommerce platform for Tamil people living abroad to purchase a range of traditional snacks and sweets sourced from all over Tamilnadu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store